Kandidacijski postupak za tijela i dužnosnička mjesta UDPNHBDR

Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

Trg hrvatskih branitelja 1, 32000 Vukovar

Kandidacijski postupak za tijela i dužnosnička mjesta UDPNHBDR

Dana 04.09.2023. godine otvoren je kandidacijski postupak izbora za:

 • Predsjednika/icu UDPNHBDR ;
 • Dopredsjednika/icu UDPNHBDR ;
 • Tajnika/icu UDPNHBDR ;
 • 3 člana/ice Nadzornog odbora UDPNHBDR (Predsjednik/ica + 2 člana/ice NO UDPNHBDR) ;
 • 3 člana/ice Suda časti UDPNHBDR (Predsjednik/ica + 2 člana/ice  SČ UDPNHBDR) ;
 • 10 članova Predsjedništva UDPNHBDR.

Kandidati se prijavljuju samostalno ili mogu biti predloženi od strane člana ili članova Udruge. Pravo kandidiranja temeljem Statuta Udruge imaju svi punopravni članovi Udruge. Pojedini kandidat može se kandidirati za više tijela i dužnosničkih mjesta u Udruzi.

Kandidatura se dostavlja u pisanom obliku  uz obvezni sadržaj:

– Naziv tijela ili dužnosti za koju se kandidira,
– Ime i prezime kandidata,
– datum i mjesto rođenja,
– adresa i mjesto prebivališta / boravišta kandidata,
– OIB kandidata,
– Vlastoručni potpis,
– Vlastoručni potpis članova koji kandidiraju drugog člana Udruge,
– datum isticanja kandidature.

Kandidat koji je kandidiran od strane drugih članova Udruge do kraja kandidacijskog postupka dostavlja pisanu izjavu o prihvaćanju kandidature.

Do kraja kandidacijskog postupka svaki istaknuti kandidat mora dostaviti uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju ili ne vođenju kaznenog postupka protiv kandidata (ne starije od 6 mjeseci).

Ukoliko se isti ne dostavi kandidatura se odbacuje kao nepravovaljana.

Uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za mjesto predsjednika/ice, dopredsjednika/ice i tajnika/ice UDPNHBDR:

 • Aktivno članstvo u udruzi u posljednjih 5 godina ;
 • Sudjelovanje na minimalno 5 aktivnosti udruge u posljednje 2 godine ;
 • Poznavanje Statuta udruge i drugih akata udruge te Zakona / Pravilnika koji se odnose na rad i djelovanje organizacija civilnoga društva ;
 • Poznavanje Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ;
 • Aktivno sudjelovanje u organizaciji neke od aktivnosti udruge u posljednjih godinu dana ;
 • Protiv osobe koja se kandidira ne smije se voditi kazneni postupak na sudovima RH i ne smije biti pravomoćno osuđena.

Dodatni uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za mjesto predsjednika/ice i dopredsjednika/ice UDPNHBDR:

 • Osobe ne smiju biti pravomoćno osuđene te se protiv istih ne smije voditi postupak pred sudovima za kazneno djelo financiranja terorizma, pranja novca, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenje stečaja, pogodovanje vjerovnika ili povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz zakona kojima se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude kao i osobe kojima su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi ili je osoba pravomoćno osuđena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara navedenim kaznenim djelima; kao i osobe koje su pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta temeljem zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije.

Napomena: Osobe izabrane od strane Skupštine za mjesto predsjednika/ice i dopredsjednika/ice UDPNHBDR morati će o gore navedenom dati izjavu pred javnim bilježnikom zbog obaveze dostave iste Uredu za udruge i upisa promjena u Registar udruga RH.

Uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za članove Suda časti i Nadzornog odbora UDPNHBDR:

 • Aktivno članstvo u Udruzi u posljednje 4 godine;
 • Sudjelovanje na minimalno 2 aktivnosti Udruge u posljednjih godinu dana;
 • Poznavanje Statuta i Pravilnika o radu Suda časti i Nadzornog odbora Udruge;
 • Protiv osobe koje koja se kandidira ne smije se voditi kazneni postupak na sudovima RH i ne smije biti pravomoćno osuđena.

Uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za članove Predsjedništva UDPNHBDR:

 • Aktivno članstvo u Udruzi u posljednjih 5 godina ;
 • Sudjelovanje na minimalno 3 aktivnosti Udruge u posljednjih godinu dana ;
 • Poznavanje Statuta, Pravilnika o radu Suda časti i Nadzornog odbora Udruge, zakona i pravilnika koji se odnose na rad i djelovanje organizacija civilnoga društva te Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ;
 • Protiv osobe koja se kandidira ne smije se voditi kazneni postupak na sudovima RH i ne smije biti pravomoćno osuđena.

Sukladno izmjenama i dopunama Statuta UDPNHBDR, Skupština kod izbora članova Predsjedništva UDPNHBDR treba voditi računa da budu zastupljene sve županije, odnosno aktivne Podružnice UDPNHBDR (gdje su osobe ovlaštene za zastupanje u aktivnom mandatu) kod izbora članova Predsjedništva UDPNHBDR,  sukladno pristiglim valjanim kandidaturama.

Osobe protiv kojih se vodio stegovni postupak pred Sudom časti UDPNHBDR i kojima je izrečena jedna od stegovnih mjera sukladno Statutu UDPNHBDR i Pravilniku o radu Suda časti UDPNHBDR ne mogu se kandidirati u vremenu propisanom Pravilnikom o radu Suda časti UDPNHBDR.

Kandidature se dostavljaju na mail Udruge: udrugadjece.pnhb@gmail.com ili preporučeno putem pošte s povratnicom na adresu: UDPNHBDR, Trg hrvatskih branitelja 1, 32000 Vukovar.

Kandidacijski postupak završava 15.09.2023. godine u 23:59 sati, te se kandidature istaknute i dostavljene nakon navedenog vremena odbacuju kao nepravovaljane.

Napomena: kandidati za predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge nemaju mogućnost biti odsutni sa sjednice Skupštine jer isti imaju obavezu sastaviti i na sjednici Skupštine iznijeti svoj dosadašnji rad i angažman u udruzi te viziju daljnjeg rada i razvoja Udruge. U slučaju dokazane bolesti (uz potvrdu liječnika) ili smrti užeg člana obitelji, kandidati za predsjednika/icu, dopredsjednika/icu i tajnika/icu mogu biti fizički odsutni sa sjednice Skupštine UDPNHBDR ali moraju biti nazočni u online obliku putem video poziva kako bi Skupštini podnijeli svoju viziju daljnjeg rada i razvoja udruge kao i dosadašnji rad i angažman u udruzi.

Dosadašnji rad u udruzi i vizija se prethodno NE dostavlja Udruzi!

Predsjedništvo UDPNHBDR

Podijeli ovaj tekst:

Posljednje dodano

Hodočašće u Međugorje

U organizaciji Udruge roditelja i udovica poginulih branitelja Domovinskog rata grada Sinja i Cetinske krajine i Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata

Opširnije »